Carnatic Music – Rangapura Vihaara

NameRangapura Vihaara
Ragam Brindaavana Saaranga
Aarohanam S R2 M1 P N3 S
AvarohanamS N2 P M1 R2 G2 R2 S
Taalam Roopakam
ComposerMuthuswamy Deekshithar
LanguageSanskrit

pallavi

raHNgapura vihAra jaya kOdaNDarAmAvatAra raghuvIra shrI

anupallavi

aHNgaja janaka dEva bRndAvana sAraHNgEndra varada ramAntaraHNga shyAma
lAHNga vihaHNga turaHNga sadayApAHNga satsaHNga

caraNam 1

vizhikaTkamu-dUTTum ezhil tirumEni tazhuvakkaram tuDikkum bAla tiruvuruvam

paHNkajAptakula jalanidhi sOma vara paHNkaja mukha paTTAbhirAma
padapaHNkaja jitakAma raghurAma vAmAHNka gata sItAvara
vESa shESAHNka shayana bhakta santOSa ENAHNkaravi nayana mRdutarabhASa
akaLaHNka darpaNa kapOla vishESa munisankaTa
haraNa gOvinda vENkaTa ramaNa mukunda saHNkarSaNa mUla kanda shaHNkara
guruguhAnanda

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.