Carnatic Music – Rangapura Vihaara

NameRangapura Vihaara Ragam Brindaavana Saaranga Aarohanam S R2 M1 P N3 S AvarohanamS N2 P M1 R2 G2 R2 S Taalam Roopakam ComposerMuthuswamy Deekshithar LanguageSanskrit pallavi raHNgapura vihAra jaya kOdaNDarAmAvatAra raghuvIra shrI anupallavi aHNgaja janaka dEva bRndAvana sAraHNgEndra varada ramAntaraHNga shyAmalAHNga vihaHNga turaHNga sadayApAHNga satsaHNga caraNam 1 vizhikaTkamu-dUTTum ezhil tirumEni tazhuvakkaram tuDikkum bAla tiruvuruvam paHNkajAptakula … Continue reading Carnatic Music – Rangapura Vihaara