[Bhagavad Gita] – Chapter 11 verse 50

śhrī-bhagavān uvācha su-durdarśham idaṁ rūpaṁ dṛiṣhṭavān asi yan mama devā apy asya rūpasya nityaṁ darśhana-kāṅkṣhiṇaḥ nāhaṁ vedair na tapasā na dānena na chejyayā śhakya evaṁ-vidho draṣhṭuṁ dṛiṣhṭavān asi māṁ yathā The Supreme Lord said: This form of mine that you are seeing is exceedingly difficult to behold. Even the celestial gods are eager to see … Continue reading [Bhagavad Gita] – Chapter 11 verse 50