Carnatic Music – Govardhana Giridhara

Name Govardhana Giridhara
Ragam Darbari Kaanada
Aarohanam N2 S R2 G2 R2 S M1 P D1 N2 S
Avarohanam S D1 N2 P M1 P G2 M1 R2 S
Taalam Triputa
Composer Narayana Theertar
Language Sanskrit

pallavi

gOvardhana giridhara gOvinda gOkulapAlaka paramAnanda
(gOvardhana)

anupallavi

shrI vatsAnkita shrI kaustubha dhara pAvaka bhayahara pAhi mukunda
(gOvardhana)

caraNam 1

puruhUta maka vikAta sucatura puruSOttama pUruia jagatudhara
MEru bhUri dhairya agavidhurA mInakEtu shatakOTi sharIra
(gOvardhana)

caraNam 2

amita kalyANaguNa agaNita lIla aparimitAnanda ghana nandabAla
samita daityadamba shAntyAdimUla vimala mAnasa vrtti vilasita shAla
(gOvardhana)

caraNam 3

vahatOjaka daNDa kOTistavEdam varadakimadbhUtam acalEndra vahanam
mahanIya kIrtim avahasi dEhi mudam mAgavanam madapanayasi ghanam
(gOvardhana)

caraNam 4

AnandAmrta vAridhikEla alaku parAkrama anupama lIla
shRi nandAtmaja shrtajanapAla shRikara kishalaya lAlanalOla
(gOvardhana)

caraNam 5

pATita suraripu pAdapa brnda pAvana carita parAmrta kanda
nATya rasOtkaTa nAnAbharaNa nArAyaNa tIrhArcita caraNa
(gOvardhana)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.